Van Amelisweerd tot Leinemasch, van Waldi45 tot Turijn – solidair met alle bedreigde bossen!

Nederlands (for english see blow)

Wat is er aan de hand?

Onze bossen worden bedreigd! Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor je, anders zou je de website Amelisweerd Niet Geasfalteerd niet regelmatig bezoeken. Maar misschien is het goed om onszelf eraan te herinneren dat de ontbossing nog steeds vollop in gang is. In Nederland wordt er nog steeds 18,5 km² bos per jaar gekapt. Maar niet alleen in Nederland gaat de kap door, ook onze buren timmeren nog flink aan de weg ten koste van de bomen. Het infrastructuurontwikkelingsplan van de Duitse regering bevat nog steeds 840 km nieuwe snelweg, waarvan er veel gepland zijn op plaatsen waar nu bossen zijn. In Frankrijk is de aanleg van een nieuwe snelweg door oerbossen al in volle gang. Maar daar blijft het niet bij. Bossen moeten ook plaats maken voor fabrieken, zoals het bos rond Grünheide in Duitsland, pseudosnelwegen, zoals in het Duitse Leinemasch, of supermarkten, zoals in Turijn (Italië). Onze bossen blijven bedreigd. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de bomen beschermd worden.

Wat is het probleem?
Een bos is een ecosysteem dat eeuwenlang in ontwikkeling is en dat niet zomaar vervangen kan worden. Het herplanten van bomen is bij lange na niet genoeg om het verlies van onze bossen te compenseren. Niet alleen compenseren nieuwe bomen veel minder CO² dan oudere bomen, ook hebben aangeplante bossen een lagere biodiversiteit dan oudere bossen.

In Nederland is er een lange traditie van bosbescherming en bezettingen, zoals de jarenlange strijd om Amelisweerd, de strijd tegen de NAVO-basis Schinveld of de bezetting van het Sterrebos van VDL Nedcar (Limburg) in 2022. In de afgelopen decennia hebben we de tijd gehad om veel vaardigheden te ontwikkelen in het beschermen van bossen, variërend van het aanspannen en winnen van rechtszaken tot demonstraties en het organiseren van bosbezettingen. Op dit moment zijn er geen actieve bosbezettingen in Nederland en zijn er komende winter niet veel bossen direct bedreigd met kaalkap. In andere landen zijn er echter meer bomen te beschermen dan er klimgordels beschikbaar zijn. Vaak is er een gebrek aan middelen en vooral aan mensen.

Wat kan ik doen?
Het meest voor de hand liggende wat je kunt doen aan de acute bedreiging is helpen bij een bosbezetting. Bosbezettingen zijn koude, vaak oncomfortabele plekken om te wonen en helpen bij een bosbezetting gaat vaak niet samen met studeren of een full-time baan. Als je de capaciteit hebt om naar een bezetting te gaan, een boomhut te bouwen, te zorgen voor eten, af te wassen of ‘s nachts de wacht te houden zodat de politie de bezetting niet kan betreden zonder dat iemand het merkt – ga het doen! Bij de meeste bezettingen zijn nieuwkomers zeer welkom en het is een geweldige kans om je aan te sluiten bij een gemeenschap van mensen die om het bos en om elkaar geven. Zie ook de info-groep op Telegram voor de actieve bezettingen.

Als je niet kunt gaan, is er ook veel te doen vanuit huis. Je kunt wat warme kleren en droge sokken verzamelen om mee te sturen met de volgende mensen die naar een bezetting gaan, info-evenementen organiseren om de roep om hulp te verspreiden of je steun te posten op sociale media om meer mensen te bereiken. Of organiseer en/of neem deel aan soli-demo’s – een spandoek ophangen helpt ook enorm!

Tot slot, als je geen tijd hebt, maar misschien wel geld, kun je het doneren aan een bezetting. Er is altijd geld nodig voor eten, bouwmateriaal, simkaarten of rechtszaken. Elke euro helpt en in de woorden van een Duitse bezetter: “Twintig euro aan bouwmaterialen en wat creativiteit kunnen een mooi platform, een barricade of heel wat warme sokken zijn.”

Om je op de hoogte te houden van de bosacties deze herfst en winter, is er een infogroep op Telegram. Hier wordt informatie gedeeld over evenementen, trainingen en het organiseren van mensen en materiaal voor de actieve bezettingen. Hier kun je meer te weten komen hoe je de bossen die momenteel bedreigd worden kunt helpen. Soms kun je een petitie tekenen, contact opnemen met een bepaalde regeringsvertegenwoordiger of de helpdesk bellen van het bedrijf dat machines levert voor het kappen van het bos.

Geen enkel bos geasfalteerd! Help je mee?

Telegram groep actieve bosbezettingen en info: https://t.me/+2dxIJTAPRdIzY2Nk.

Eerdere bosbezettingen: 
– https://redhetsterrebos.nl/en/sterrebos-occupation/
– Lied: Anticapital Branko – Lützi Lebt: https://www.youtube.com/watch?v=MgjURWhqICo

English

From Amelisweerd to Leinemasch, from Waldi45 to Turin – solidarity with all threatened forests!

What’s up?

Our forests are under attack! This is probably not news to you, otherwise you would not regularly visit the Amelisweerd Niet Geasfalteerd website. Maybe it is good to remind ourselves though, that deforestation is still rampant. Annually in the Netherlands, 18.5 km² of forest is being cut down. Looking to our neighbours: the German government’s infrastructural development plan still includes 840 km of new highway, many of those planned in places where there are now forests. In France, the building of a new highway through old-growth forest is already well under way. But it does not stop there. Forests are also under attack for factories, like the woods around Grünheide in Germany, pseudo-highways, like in the German Leinemasch, or supermarkets, like in Turin, Italy. Our forests are under attack and their cries for help aren’t heard. It’s up to us to amplify their voice​​​​​​​. 

What’s the problem?

A forest is an ecosystem decades in the making, which cannot easily be replaced. The replanting of trees is by far not enough to compensate for the dramatic loss of our forests. Not only do reforested trees compensate for much less CO² than older trees, but also industrially planted forests have a lower biodiversity than older forests.

In the Netherlands there is a long tradition of trying to save forests and occupying them, including the decades-long struggle for Amelisweerd, the struggle against the Schinveld NATO base or the 2022 Sterrebos occupation. Over the last decades we had the time to develop a lot of skills and expertise in protecting forests, ranging from fighting and winning court cases, to public demonstrations and organising forest occupations. Currently there is no active forest occupations in the Netherlands and many forests are not directly threatened with clearing this winter. In other countries however, there are more trees to protect than climbing harnesses available. Often there is a lack of resources, and most importantly people. 

What can I do?

The most straightforward thing you can do is to go and support an occupation. Occupations are cold, often uncomfortable places to live and often they do not go hand in hand with studying or working full time. If you have the capacity to go to an occupation, build a tree-house, go dumpster diving, do some dishes or do a night watch so the police cannot enter the occupation without anyone noticing – go and do it! Most occupations are very welcome to newcomers and it is a great chance to join a community of people that care for the forest and each other. See also the info-group on Telegram for a list of active occupations.

If you cannot go, there is also a lot to do from home. You can collect some warm clothes and dry socks to send over with the next people going, organise info events to spread the call for help or simply post your support on social media to reach more people. Even better, organise and/or particpate in soli demos – a simple banner hanging will already do a lot! 

Finally, if you do not have time, but instead some money to spare, you can donate it to an occupation. There is always a need for money to buy food, building materials, SIM cards, or pay legal fines for occupying a forest. Every euro helps and in the words of a German occupier: “Twenty euros in building materials and some creativity can make a nice platform, a barricade, or some warm pairs of socks.”

To keep you up to date, we have an info group on Telegram, where we can share information about events, trainings and organise people and material going to occupations. Here you can find out how you can help the forests that are currently threatened. Sometimes you can sign a petition, contact a particular government representative or blast call the helpdesk of the company that supplies machines for clearing the forest.

No single forest paved over! Are you with us?

Telegram info channel for info active forest occupations: https://t.me/+2dxIJTAPRdIzY2Nk

A sneakpeek into past forest occupations: 

– https://redhetsterrebos.nl/en/sterrebos-occupation/
– Song Anticapital Branko – Lützi Lebt: https://www.youtube.com/watch?v=MgjURWhqICo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Terug naar boven